english / česky
Pic 1

ALFA SYSTEM s.r.o.
sídlo: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
tel.: 257 111 301
fax: 257 961 393
e-mail: alfasystem@alfasystem.cz

provozovna: Příbram – Háje,
šachta 16,
regenerace aktivního uhlí
e-mail: pribram@alfasystem.cz
tel.: 318 624 411
fax: 318 624 413

Přehled služeb

> Realizace sanačních prací. Sanace zemin a podzemních vod, kontaminovaných širokou škálou polutantů, tvoří hlavní část sanací životního prostředí. Náš tým expertů je schopen připravit a realizovat sanační projekty v rozsahu požadovaném zákazníkem. Naše zkušenosti v kombinaci s vhodnou technologií nám umožňují dosáhnout nejvhodnějšího řešení pro každou specifickou lokalitu. Naše speciální vybavení nám umožňuje pracovat bezpečně a efektivně i ve ztížených podmínkách. kompletní informace
> Dekontaminace a demontáže technologických celků. Pro zákazníky z oblasti strojírenského a chemického průmyslu, pro renomované sanační firmy, ale rovněž pro majitele či správce obytných či užitkových komplexů zajišťujeme dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen, včetně odstranění vzniklých odpadů. kompletní informace
> Regenerace aktivního uhlí. Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorpce patří mezi nejefektivnější a nejekonomičtější způsoby obnovy tohoto významného sorpčního materiálu. Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod). kompletní informace
> Odstraňování nebezpečných odpadů. Pro zákazníky z oblasti průmyslu či služeb jsme schopni zajistit kompletní řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport v souladu s mezinárodní dohodou ADR až po konečné odstranění odpadu v souladu s platnou legislativou. kompletní informace

Analýza rizik bývalé společnosti SEBA

EUSpolečnost ALFA SYSTEM s.r.o., se sídlem Dobříč 2, 252 25 Jinočany, IČ: 62581 678  bude realizovat v průběhu roku 2017 projekt “Analýza rizik bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 10 - Rokytnice nad Jizerou“. Základním cílem projektových prací je zmapovat potenciální zdroje znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a posoudit možná rizika pro zdraví obyvatelstva a okolní ekosystémy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

kompletní informace

Reference

Pic 7
  • Šroubárna Libčice s.r.o.-Rekultivace odkaliště mořírenských kalů
  • STS Kamenice nad Lipou s.r.o.-Sanace areálu závodu, znečištění NEL
  • Policie ČR, správa Jč kraje České Budějovice-Dílčí sanace areálu Pohraniční stráže V Nové Bystřici, znečištění NEL
  • MOTOCO a.s.-Likvidace provozu povrchové úpravy kovů, neutralizační stanice, sanace nesaturované a saturované zóny, aplikace metody ISCO
kompletní informace