Regenerace aktivního uhlí

/ Naše služby / Regenerace aktivního uhlí

Regenerace aktivního uhlí

Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorpce patří mezi nejefektivnější a nejekonomičtější způsoby obnovy tohoto významného sorpčního materiálu. Aplikací metody termické desorpce lze z použitého aktivního uhlí odstranit širokou škálu nasorbovaných látek počínaje látkami, které nepoškozují životní prostředí (voda) po chemické organické sloučeniny (těkavá organická rozpouštědla, chlorované uhlovodíky apod).

Ohřevem upotřebeného aktivního uhlí na teplotu odpovídající teplotě varu dané nasorbované látky dojde k jejímu uvolnění do plynné fáze a následné kondenzaci par do fáze kapalné. Vyčištěné aktivní uhlí je pak předáno zpět zákazníkovi a vzniklý koncentrát je odstraněn dle charakteru obsažených látek.

Naše nabídka regenerace aktivního uhlí zahrnuje:

  • přepravu použitého aktivního uhlí od zákazníka – ve velkoobjemových obalech nebo původních maloobjemových obalech (patronách)
  • vyprázdnění patron s aktivním uhlím
  • regenerace použitého aktivního uhlí
  • zpětné naplnění patron regenerovaným aktivním uhlím, nebo umístění do velkoobjemových obalů
  • přeprava regenerovaného uhlí zpět zákazníkovi